Wustenrot

Prohlášení pojistníka a pojištěného (včetně souhlasů se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

– dále učiněná prohlášení, potvrzení a udělené souhlasy se vztahují vždy k osobě pojistníka i pojištěného (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o jednu a tutéž osobu), není-li výslovně v textu uvedeno jinak

Zaplacením pojistného činíte také tyto úkony a stvrzujete tyto skutečnosti:

Potvrzujete správnost a úplnost údajů uvedených v této nabídce a v souvislosti s ní učiněných prohlášení a berete na vědomí, že nesprávnost a/nebo neúplnost uvedených údajů a prohlášení může pojistitele opravňovat snížit nebo odmítnout výplatu pojistného plnění nebo od pojistné smlouvy odstoupit.

Jste si vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2758 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je pojistná smlouva uzavřena zaplacením pojistného ve výši uvedené v této nabídce pojistitele – vyhotovené podle vaší žádosti o vyhotovení návrhu na uzavření pojistné smlouvy podané prostřednictvím internetových stránek pojistitele a/nebo telefonického hovoru s operátorem call centra pojistitele.

Jako pojistník potvrzujete, že jste obdržel a byl seznámen s následujícími dokumenty:

  • Pojistné podmínky pro cestovní pojištění (WPC 2014/02) a tímto potvrzujete jejich převzetí. Tyto pojistné podmínky jsou součástí této nabídky (to znamená, že obsah pojistné smlouvy je dán nejen obsahem této nabídky, ale také obsahem těchto dokumentů);
  • Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy.

Potvrzujete, že jste se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Prohlašujete, že znění nabídky odpovídá vašemu pojistnému zájmu a vašim pojistným potřebám, přičemž pojistný zájem jste na žádost pojistitele připraven prokázat a s rozsahem a podmínkami pojištění jste srozuměn. Dále prohlašujete, že máte pojistný zájem na životě a zdraví všech spojištěných uvedených v této nabídce.

Dále souhlasíte s tím, že pojistitel může s poškozeným sjednat jednorázovou náhradu újmy za opakovaná plnění (jako např. právo na náhradu ztráty na výdělku nebo nákladů na výživu pozůstalých).

Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Souhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje uvedené v této nabídce stejně jako i jiné již dříve nebo naopak později předané či získané osobní údaje související s uzavíranou smlouvou či se jí týkající byly zpracovávány obchodní společností Wüstenrot pojišťovna a.s. (správcem), jejími smluvními partnery a obchodními společnostmi skupiny Wüstenrot (zpracovateli, resp. osobami pověřenými zpracováním osobních údajů) pro účely pojišťovací činnosti a ostatních činností prováděných v souladu s právními předpisy upravujícími pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze závazkového právního vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání předmětné smlouvy, a dále po dobu, po kterou je správce povinen ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, a to vždy i za účelem administrace smlouvy a/nebo její změny.

Souhlasíte s využitím vaší elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu či jiných sdělení. Souhlasíte i s využitím své adresy a každého obdobného kontaktního údaje sdělování údajů o pojistiteli, jeho službách, jakož i nabídce zboží nebo služeb jakýchkoli třetích osob.

X Souhlasíte   Nesouhlasíte
  • s tím, aby správce vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa (včetně elektronické) a telefonní číslo předal dalším správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, sdělování údajů o jejich službách nebo zboží a službách jakýchkoli třetích osob, a to i formou tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu. Správce i další správci mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Dalšími správci jsou Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO 26747154, Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., IČO 47115289, Wüstenrot životní pojišťovna, a.s., IČO 25720198, příp. též jiné společnosti, vždy však za předpokladu smluvního zajištění zabezpečení těchto osobních údajů.

Zavazujete se, že nahlásíte bez zbytečného odkladu jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Prohlašujete, že ohledně osobních údajů uvedených v této nabídce jste oprávněn tento souhlas udělit (včetně případů, kdy správci osobních údajů poskytujete osobní údaje třetích osob).

Poté, co jste se seznámil s obdrženými Informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., jste stisknutím tlačítka Sjednat pojištění potvrdil, že souhlas se zpracováním osobních údajů jste udělil po zralé úvaze a na základě svobodné vůle.

Výslovně souhlasíte s tím a zmocňujete pojistitele, jeho smluvního poskytovatele asistenčních služeb včetně jeho dodavatelů a/nebo jimi pověřená zdravotnická zařízení k tomu, aby vyžadovali, získávali, přebírali a zpracovávali záznamy o péči o zdraví, lékařské informace a zdravotnickou dokumentaci od kteréhokoli lékaře či jiného subjektu vyhotovujícího záznamy o péči o zdraví (který vás ošetřoval v jakékoli záležitosti týkající se vašeho fyzického či duševního zdraví), a tímto tyto subjekty v souvislosti se šetřením pojistné události zmocňujete a autorizujete k podávání takových informací a k zasílání zdravotnické dokumentace a jiných záznamů o péči o zdraví pojistiteli a/nebo jím pověřeným zdravotnickým zařízením a zprošťujete je výslovně jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost jinak jim uložené, a to vše i v období po vaší smrti.

Dále zplnomocňujete pojistitele k nahlížení do spisů a pořizování jejich kopií a výpisů u orgánů státní správy a samosprávy a dalších subjektů (zejména Hasičského záchranného sboru, soudů a rozhodčích soudů) týkajících se událostí, jež by mohly být posouzeny jako pojistná událost.

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct

Reference

Co říkají ti, co si již cestovní pojištění uzavřeli.

ČNB

Jsme registrováni u České národní banky jako pojišťovací agent pod číslem 109367PA. Více info zde.