Union

Tento návrh pojistné smlouvy slouží po zaplacení pojistného zároveň jako POJISTKA. 

Pojistitel ve smyslu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) předkládá pojistníkovi tento návrh pojistné smlouvy.

Pojištění vzniká na základě zaplacení návrhu pojistné smlouvy.
účet: 2500819791/2010
variabilní symbol: evidenční číslo pojistné smlouvy
a to nejpozději před počátkem pojištění.

Individuální cestovní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami cestovního pojištění VPPCPCZ/1018, Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění domácího mazlíčka DPPDMCZ/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/1018, Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění dovolenkové domácnosti DPPDDCZ/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/1018, Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb DPPPNNSCZ/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/1018 a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění asistenčních služeb pro motorové vozidlo DPPPASMV/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/1018. Tyto pojistné podmínky obsahují zejména definice pojmů, vymezení pojistných událostí a pojistných nebezpečí, rozsah pojištění a výluky z pojistného krytí, povinnosti pojistníka / pojištěného / oprávněné osoby a pojistitele, způsob určení oprávněné osoby pro jednotlivá pojištění, ustanovení o doručování a způsob vyřizování stížností, jsou přílohou tohoto návrhu pojistné smlouvy a jsou k dispozici i na kontaktních místech pojistitele a na www.unionpojistovna.cz.  

Všechny uvedené pojistné podmínky a příloha k pojistné smlouvě individuálního cestovního pojištění s názvem „Rozsah pojištění a výše pojistného krytí“ platí pro sjednané pojištění, které se jimi řídí. 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, pojištění zrušení objednaných služeb, pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci, pojištění domácího mazlíčka, pojištění dovolenkové domácnosti, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb a pojištění asistenčních služeb pro motorové vozidlo se sjednávají jako pojištění škodová, úrazové pojištění se sjednává jako pojištění obnosové. V případě škodových pojištění je horní hranicí pojistného plnění limit pojistného plnění, v případě obnosového pojištění je horní hranicí pojistného plnění pojistná částka. 

Oprávněná osoba se nebude podílet na případných přebytcích pojistného vytvořených pojistitelem při hospodaření s prostředky pojištěných a v případě ukončení pojištění nevzniká z této pojistné smlouvy nárok na vyplacení odkupní hodnoty. 

Zvláštní ujednání

Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro pojištění odpovědnosti

 

Odchylně od přílohy k pojistné smlouvě s názvem „Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro individuální cestovní pojištění“, je rozsah pojištění pro pojištění odpovědnosti (část D Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění VPPCPCZ/1018) následující:

 

pojištění

rozsah pojištění

limit pojistného plnění

pojištění odpovědnosti

část D VPPCPCZ/1018*

a)     újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení (podle části D, čl. 1, odst. 2, bod 2.2, písm. a) VPPCPCZ/1018*)

2.500.000 Kč

b)     škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti (podle části D, čl. 1, odst. 2, bod 2.1 a podle části D, čl. 1, odst. 2, bod 2.2, písm. c) VPPCPCZ/1018*)

1.000.000 Kč

c)     další nemajetková újma (podle části D, čl. 1, odst. 2, písm. b) VPPCPCZ/1018*)

500.000 Kč

d)     náklady na advokáta (podle části D, čl. 1, odst. 3, písm. a) VPPCPCZ/1018*)

50.000 Kč

e)     náklady kauce (podle části D, čl. 1, odst. 3, písm. b) VPPCPCZ/1018*)

celkem za d) a e)

75.000 Kč

max. 125.000 Kč

Závěrečná ustanovení 

Pojistník přijetím tohoto návrhu pojistné smlouvy potvrzuje:

 • že všechny jím uvedené údaje jsou úplné a pravdivé,
 • že výše uváděné pojištěné osoby mu dali souhlas na poskytnutí jejich osobních údajů pojistiteli.
 • že se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami cestovního pojištění VPPCPCZ/1018, v případě sjednání pojištění domácího mazlíčka i s Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění domácího mazlíčka DPPDMCZ/1018, v případě sjednání pojištění dovolenkové domácnosti i s Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění dovolenkové domácnosti DPPDDCZ/1018, v případě sjednání pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb i s Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb DPPPNNSCZ/1018, v případě sjednání pojištění asistenčních služeb pro motorové vozidlo i s Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění asistenčních služeb pro motorové vozidlo DPPPASMV/1018, že s nimi souhlasí a že mu byly e-mailem doručeny a že tento návrh pojistné smlouvy odpovídá jeho požadavkům.
 • že se seznámil s přílohou k pojistné smlouvě individuálního cestovního pojištění s názvem „Rozsah pojištění a výše pojistného krytí“, že s ní souhlasí a že mu byla e-mailem doručena.
 • že se seznámil se Základními informacemi o ochraně osobních údajů pro dotčenou osobu, že o jejich obsahu bude informovat všechny pojištěné osoby a že mu byly e-mailem doručeny,
 • že se před uzavřením pojistné smlouvy seznámil s Informačním dokumentem o pojistném produktu pro Individuální cestovní pojištění a že o jeho obsahu a obsahu sjednaných pojištění bude informovat všechny pojištěné osoby a že mu byl e-mailem doručen.
 • že se seznámil s Informacemi pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a že mu byly e-mailem doručeny.
 • že souhlasí s tím, aby pojistiteli byli poskytnuty informace o zdravotním stavu pojištěného v rozsahu, který požaduje pojistitel pro účely vybavování pojistné události.
 • že dává pojistiteli souhlas na vyhotovení zvukových záznamů z telefonických rozhovorů na telefonních číslech uvedených v tomto návrhu pojistné smlouvy v části s názvem „Jak postupovat v případě pojistné události“, v případě vzniku pojistné události týkající se pojištěného.
 • že tato prohlášení nebyly učiněny pod nátlakem ani v časové tísni nebo za jiných nevýhodných podmínek.


Pojistník nežádal o vytištění tohoto návrhu pojistné smlouvy. 
Tento návrh pojistné smlouvy bude archivován v informačním systému pojistitele po dobu 10 let ode dne ukončení pojištění (Pojistná doba do).

Jak postupovat v případě pojistné události

Dostanete-li se v zahraničí do situace, v níž potřebujete pomoc ve smyslu uzavřeného pojištění (ošetření, transport apod.), kontaktujte pracovníky společnosti Eurocross Assistance Czech Republic (zahraniční partner Union pojišťovny).

Pracovníky společnosti Eurocross Assistance Czech Republic můžete kontaktovat 24 hodin denně. Můžete hovořit česky. Stačí jednou zavolat a pracovníkům společnosti Eurocross Assistance Czech Republic oznámit vznik události. Dále vás budou kontaktovat pracovníci společnosti Eurocross Assistance Czech Republic.

Při oznamování vzniku události uveďte pracovníkům společnosti Eurocross Assistance Czech Republic:
- své jméno a příjmení
- číslo pojistky
- dobu platnosti pojištění
- adresu a telefonní číslo místa, na němž se nacházíte a kde je možné vás zastihnout
- stručně popište svou situaci (vznik vaší pojistné události).

 

 Z celého světa platná telefonní čísla společnosti Eurocross Assistance Czech Republic
++420 296 339 644
++ je připojení k mezinárodní síti, pro většinu evropský zemí je předvolba 00, pro USA a Kanadu je předvolba 011
Eurocross Assistance Czech Republic, Lazarská 13/8, Praha 2, Czech Republic
 Ze zemí Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko, Itálie, Švýcarsko, Kanada a USA je možé také využít bezplatné telefonní číslo společnosti Erocross Assistance Czech Republic 
++800 4121 2212
++ je připojení k mezinárodní síti, pro většinu evropský zemí je předvolba 00, pro USA a Kanadu je předvolba 011
Pozor! Toto číslo nelze použít jako bezplatné z mobilního telefonu


 

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct

Reference

Co říkají ti, co si již cestovní pojištění uzavřeli.

ČNB

Jsme registrováni u České národní banky jako pojišťovací agent pod číslem 109367PA. Více info zde.