Slavia

1) Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných podmínek:
VPP CP 07/2014, ZPP LV 07/2014, ZPP UP 07/2014, ZPP ODP 07/2014, ZPP ZAV 07/2014, ZPP ZZ 07/2014, ZPP ZL 07/2014, ZPP ND 07/2014, ZPP UL 07/2014, ZPP ST 07/2014, ZPP VL 07/2014, které jsou nedílnousoučástí pojistné smlouvy.


2) Pojistník prohlašuje, že převzal pojistné podmínky a že před uzavřením této smlouvy mu byly oznámeny informace o pojistiteli.


3) Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěné s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.


4) Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné, pravdivé a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny.


5) V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, pojistník souhlasí se zpracováním a využitím jeho osobních údajů, uvedených v pojistné smlouvě. Tento souhlas pojistník poskytuje ve prospěch Slavia pojišťovny a.s. a její smluvních zprostředkovatelů po dobu trvání práv a závazků z této smlouvy.


6) Oprávněnou osobou, které v důsledku pojistné události vzniká právo na pojistné plnění, je pojištěný.


7) Tento formulář pojistné smlouvy není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku.


8) Pojištění vzniká na základě zaplacení návrhu pojistné smlouvy na účet:
2500819791/2010

variabilní symbol: evidenční číslo pojistné smlouvy
a to nejpozději před počátkem pojištění.

 

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct

Reference

Co říkají ti, co si již cestovní pojištění uzavřeli.

ČNB

Jsme registrováni u České národní banky jako pojišťovací agent pod číslem 109367PA. Více info zde.